Sisällöntuottajien ohjeistaminen

Tähän on listattu asioita, joita saavutettavuuden osalta pitäisi huomioida verkkopalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Lista on tehty on erityisesti sivuston päätoimittajan ja suunnittelijan roolin näkökulmasta.

Varmista oma saavutettavuusosaamisesi

Onko sinulla riittävästi ymmärrystä ja tietoa saavutettavuudesta? Tämän sivuston lisäksi tietoja on mm.

Valitse sellainen julkaisualusta, joka tukee saavutettavaa sisällöntuotantoa

Jos verkkopalvelu on jo olemassa eikä julkaisualustaa olla toistaiseksi uusimassa, ota selvää, miten nykyinen julkaisualusta tukee saavutettavaa sisällöntuotantoa. Jos suunnitteilla on verkkopalvelun uudistusprojekti tai kokonaan uuden verkkopalvelun julkaisu, ota huomioon saavutettavuusnäkökulma jo tarjouspyyntö- ja konseptointivaiheessa.

Harkitse saavutettavuuskonsultin ottamista mukaan jo heti alkuvaiheessa, jos oman organisaationne saavutettavuusosaaminen ei ole riittävää.

Varmista yhteistyökumppanien tai palveluntarjoajien saavutettavuusosaaminen

Palveluntarjojia ovat mm. sivuston tekninen toimittaja, digitoimisto, käyttöliittymäsuunnittelija ja graafikko. Kaikilla osapuolilla pitäisi olla riittävästi tietoa ja osaamista saavutettavuuden toteuttamisesta.

Valitse yhteistyökumppanit, jotka ymmärtävät verkkopalvelujen saavutettavuuden periaatteet ja osaavat ottaa ne huomioon toteutuksissaan ja tarjoamissaan palveluissa.

Varmista jo hankintavaiheessa toimittajan saavutettavuusosaamisen taso. Kysy toimittajalta referenssejä toteutuksista, joissa on kiinnitetty huomiota saavutettavuuteen. Tutustu referensseihin. Jos oma osaamisesi ei riitä luotettavaan arviointiin, pyydä apua saavutettavuuteen perehtyneeltä konsultilta.

Jos nykyisillä yhteistyökumppaneilla ei ole riittävästi tietoa verkkopalvelujen saavutettavuudesta, pyydä heitä ottamaan selvää asiasta. Kerro selkeästi vaatimukset saavutettavuuden osalta. Kerro myös, mistä löytyy ohjeita ja lisätietoa saavutettavuudesta.

Jos hankit omalle organisaatiollesei saavutettavuuskoulutusta, mieti, voisiko myös toimittaja osallistua koulutukseen.

Linjaa ja ohjeista, millä tavalla saavutettavuus näkyy sivustolla ja miten se otetaan huomioon sisällöntuotannossa

 • Noudattaako sivusto WCAG-standardia ja jos, mitä tasoa? Miltä osin standardia ei noudateta?
 • Eri aistikanavien huomiointi keskeisten sisältöjen osalta: onko sisältöä esim. tekstinä, infografiikkana, videoina, kuvina, äänenä? Mitä tuotetaan millä tavoin?
 • Onko keskeinen sisältö saatavilla tärkeimpinä kieliversioina ja lisäksi selkokielellä ja/tai viittomakielellä, jos näitä tarvitsevia on kohdeyleisössä.
 • Miten sisällöntuottajia ja päivittäjiä ohjeistetaan saavutettavuuden osalta?
 • Miten saavutettavuus huomioidaan sivuston visuaalisen ilmeen, kuvituksen ja infograafien osalta?

Ohjeista sisällöntuottajia

Varmista, että kaikki, jotka päivittävät verkkosivuja tai muuten tekevät sisältöjä verkkoon, osaavat ottaa myös saavutettavuusnäkökulman huomioon.

 • Tarjoa selkeää ohjeistusta saavutettavasta sisällöntuotannosta.
 • Tuota tarvittaessa dokumentoitua ohjeistusta ja pidä ohjeet helposti löydettävissä.
 • Kerro, mistä saa lisätietoa ja -ohjeita.
 • Opasta erityisesti käytössänne olevan julkaisualustan osalta saavutettavaan sisällöntuotantoon: esimerkiksi mihin alt-tekstit kirjoitetaan käytännössä ja miten otsikkotasot merkitään editorissa.
 • Pidä tarvittaessa saavutettavuuskoulutusta sisällöntuottajille, joko yhteistä tai yksilöllistä perehdytystä.

Anna ohjeita ainakin seuraavista asioista:

 • Miksi saavutettavuus on tärkeää?
 • Selkeän yleiskielen periaatteet
 • Selkeä verkkokirjoittaminen
 • Kuvien ja muiden visuaalisten elementtien hyödyntäminen tekstin lisäksi
 • Kuvan vaihtoehtoisen tekstin (alt-teksti) kirjoittaminen
 • Linkkien tekeminen
 • Perusperiaate linkitettyjen dokumenttien saavutettavuudesta
 • Oman julkaisualustanne ominaisuuksien hyödyntäminen saavutettavuuden parantamiseksi

Päätä, mitkä kieliversiot sivustosta julkaistaan

 • Selvitä, onko käyttäjissä henkilöitä, jotka tarvitsevat tietoa peruskielivalikoiman eli suomen, ruotsin ja englannin sijaan muilla kielillä tai kielimuodoilla.
 • Julkaise selkokielinen versio sivustosta, jos sen sisältämä informaatio on suunnattu kaikille Suomessa asuville ihmisille tai siinä on erityisesti maahanmuuttajille, vanhusväestölle tai vammaisille ihmisille tarkoitettua tietoa.
 • Julkaise viittomakielinen versio sivustosta, jos informaatio on oleellista kuulovammaisille henkilöille.
 • Julkaise saamen- tai romanikielinen versio, jos viestisi on tarkoitettu saamen- tai romanikielisille henkilöille.
 • Julkaise sivustosta kaikki edellä mainitut kieliversiot, jos sivustolla tarjotaan julkisia, kaikille tarkoitettuja palveluita, joita ei voi saada muuten kuin digitaalisessa muodossa.

Varmista verkkopalvelun saavutettavuus visuaaliselta kannalta

Visuaalisuus on oleellinen osa toimivaa ja miellyttävää verkkopalvelua. Verkkopalvelusta kannattaa tehdä myös visuaalisesta näkökulmasta mahdollisimman saavutettava erilaisille käyttäjille. Näitä periaatteita noudattamalla pääsee jo pitkälle.

 • Sivuston eri osat – esim. navigaatio ja sisältö – erottuvat selkeästi toisistaan myös visuaalisesti.
 • Fontit ovat selkeitä ja luettavia.
 • Teksti on riittävän suurikokoista.
 • Tekstin ja taustan värikontrastit ovat riittäviä. Värikontrastien testaamiseksi on olemassa ilmaisia verkkotyökaluja. Lue tarkemmat ohjeet kontrasteista ja värien käytöstä
 • Toimintoja ei ilmaista pelkällä värillä.
 • Käytetyt värit ja väriyhdistelmät eivät estä esim. värisokeita tai heikkonäköisiä ihmisiä pääsemästä tietoon käsiksi.
 • Kuvat ovat selkeitä ja tukevat tekstisisältöä. Kuvilla on vaihtoehtoiset kuvaukset.
 • Infografiikka on selkeää ja infograafien sisältö avataan myös tekstissä.

Ohjaa lukijaa liikkumaan sivustolla

Pidä navigaatiorakenne niin selkeänä, että lukijan on helppo löytää tarvitsemansa tieto ja liikkua sivuilla. Muista, että navigoinnin pitäisi onnistua ilman hiirtä.

Testaa verkkopalvelun saavutettavuutta

Verkkopalvelun saavutettavuutta voi testata monin tavoin ja eri näkökulmista. Voit hyödyntää automaattisia testaustyökaluja, mutta muista että hyvä saavutettavuus ja käytettävyys edellyttävät asiantuntijatestausta ja usein käyttäjätestausta. Kannattaa varautua siihen, että testausten tuloksena ilmenneiden ongelmakohtien ratkaisuun tarvitaan ylimääräisiä resursseja.

Opettele itse käyttämään jotain ilmaista ruudunlukuohjelmaa edes vähän. Itse kokeilemalla saatat huomata pahimmat ongelmakohdat.

Sosiaalinen media ja muut viestintäkanavat

Hyödynnä sosiaalisen median kanavien mahdollisuuksia saavutettavaan viestintään. Esimerkiksi Twitterissä voi helposti lisätä kuvatwiitteihin alt-tekstin.

Muista myös ottaa huomioon mm. uutiskirjeiden ja kyselytyökalujen saavutettavuus.