Tietoa saavutettavuudesta

Piirroksessa on erilaisia hymyileviä ihmisiä. Nainen lapsen kanssa, ja lapsella on kuulokkeet. Näkövammainen mies istuu puiston penkillä kuulokkeet korvillaan. Henkilö pyörätuolissa. Ikääntynyt nainen ja mies, joka katsoo tietokoneen näyttöä.

Mitä on saavutettavuus?

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kohde on helposti lähestyttävissä kaikille ihmisille. Verkkoympäristössä se tarkoittaa käytännössä sitä, että verkkopalvelu on kaikkien ihmisten käytettävissä mahdollisimman helposti.

Saavutettavuus vai esteettömyys?

Termejä saavutettavuus ja esteettömyys käytetään vielä usein toistensa synonyymeina. Sana saavutettavuus on kuitenkin jo vakiintumassa niihin tilanteisiin, kun puhutaan verkkopalveluista, ja esteettömyys on käytössä erityisesti silloin, kun kyseessä on fyysinen ympäristö.

  • Fyysinen saavutettavuus on ympäristön esteettömyyttä eli sitä, että esimerkiksi pyörätuolia käyttävät henkilöt pääsevät liikkumaan esteettä.
  • Verkkosisällön saavutettavuus merkitsee sitä, että tieto on esitetty sellaisessa muodossa, johon vastaanottaja pääsee käsiksi. Tieto voidaan esimerkiksi esittää sekä tekstinä että äänimuodossa. Keskeistä on myös ymmärrettävyys: onko tieto esitetty niin, että se on selkeää ja helposti ymmärrettävää?

Saavutettavuus on asiakaslähtöisyyttä

Saavutettavuutta voi myös ajatella näkökulmana, joka kiinnittää huomion ennen kaikkea erilaisiin käyttäjiin, heidän erilaisiin tilanteisiinsa, tarpeisiinsa ja mahdollisiin rajoitteisiinsa tai haasteisiinsa. Saavutettavuuden voikin ajatella kuuluvan keskeisesti asiakaslähtöisyyteen.

Koska ihmiset ovat hyvin erilaisia, myös saavutettavuuden suhteen on erilaisia tarpeita. Mikä on yhdelle saavutettavaa, ei riitä toiselle. Esimerkiksi kuurosokea henkilö ei saa äänikirjasta tietoa, jonka näkövammainen kuuleva henkilö saa. Vaikeasti lukivaikeuksinen henkilö taas ei välttämättä saa tietoa edes selkokielisestä tekstistä, ja videon muodossa esitetty tieto voi olla hänelle paras tapa. Suomea osaamattomalle henkilölle suomenkielinen sisältö on saavuttamatonta.

Verkkopalvelujen saavutettavuus

Verkkopalvelujen saavutettavuuteen liittyy tekninen ja sisällöllinen saavutettavuus. Lisäksi verkkopalvelun käytettävyys on oleellista saavutettavuuden kannalta.

  • Tekninen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkopalvelua voidaan käyttää teknisten apuvälineiden avulla. Tekniseen saavutettavuuteen sisältyy mm. se, että verkkopalvelu on koodattu virheettömästi ja standardeja noudattaen.
  • Sisällön saavutettavuus tarkoittaa kognitiivista saavutettavuutta eli sitä, että sisältö on ymmärrettävissä ja helposti omaksuttavissa ja käytettävissä. Sisällön saavutettavuutta voi parantaa esimerkiksi käyttämällä selkeää yleiskieltä, välttämällä erikoisia ja vaikeasti ymmärrettäviä termejä ja jaksottamalla tekstisisältö helposti silmäiltäviksi kokonaisuuksiksi.

Saavutettavuus pitää ottaa huomioon kokonaisuuden näkökulmasta: verkkopalvelun kaikkiin osiin pitää kiinnittää huomiota, jotta kokonaisuus olisi mahdollisimman toimiva mahdollisimman monelle käyttäjälle. Verkkopalvelun saavutettavuuden varmistaminen ei siis ole vain kehittäjien ja koodaajien asia, vaan saavutettavuuteen vaikuttavat kaikki, jotka osallistuvat verkkopalvelun tuottamiseen tai sen sisällön tekemiseen.