Lainsäädäntö

Piirros, jonka keskellä on lakikirja. Kirjan ympärillä on verkkopalveluihin ja saavutettavuuteen liittyviä symboleja, kuten silmä, korva, nuoli ja äänenvoimakkuuden kuvake.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Laki sisältää EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset ja koskee pääosin julkista sektoria.

Hallituksen esitys 60/2018 sisältää myös lain kattavat perustelut.

Lain saavutettavuusvaatimuksia pitää noudattaa seuraavan aikataulun mukaisesti:

  • 23.9.2019 alkaen ne verkkosivustot, jotka on julkaistu 23.9.2018 tai sen jälkeen
  • 23.9.2020 alkaen ne verkkosivustot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
  • 23.6.2021 alkaen mobiilisovellukset

Verkkosivuilla julkaistujen tiedostojen kohdalla aikataulut ovat seuraavat:

  • Videot on tekstitettävä 23.9.2020 alkaen. Suoria lähetyksiä vaatimukset eivät koske.
  • Äänitiedostoille on annettava tekstivastineet 23.9.2020 alkaen. Suoria lähetyksiä vaatimukset eivät koske.
  • Pdf-tiedostot, Word-dokumentit, PowerPoint-tiedostot ym. toimisto-ohjelmistojen tiedostot, jotka on julkaistu 23.8.2018 tai sen jälkeen on tehtävä saavutettaviksi
    • viimeistään 23.9.2019, jos verkkosivusto on julkaistu 23.9.2018 jälkeen
    • viimeistään 23.9.2020, jos verkkosivusto on julkaistu ennen 23.9.2018.

Tarkempia tietoja on Etelä-Suomen aluehallintoviraston Saavutettavuusvaatimukset-sivustolla.

Laki nojaa WCAG-ohjeistuksen kriteereihin

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta viittaa eurooppalaiseen standardiin ICT-hankinnoista (EN 301 549 v.2.1.2). Tässä standardissa taas viitataan kansainvälisen WCAG 2.1 -ohjeistuksen kriteeristöön. WCAG-kriteerit ovat vaatimuksia, jota verkkopalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa tulee noudattaa.

Lue lisää WCAG-ohjeistuksesta

Muut saavutettavuuteen ohjaavat lait

Suomen lainsäädännössä on myös muita lakeja, joissa on saavutettavuuteen liittyviä vaatimuksia ja säädöksiä. Näissä laeissa ei ole yhtä yksiselitteisiä vaatimuksia kuin uudessa laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Nämäkin lait kannattaa kuitenkin muistaa, kun puhutaan saavutettavuuteen ohjaavasta lainsäädännöstä.

Perustuslaki

Perustuslain 6. pykälä yhdenvertaisuudesta toteaa, että ketään ihmistä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan mm. iän tai vammaisuuden perusteella.

Hallintolaki

Hallintolain 9. pykälä määrittelee, että viranomaisen on käytettävä ymmärrettävää, selkeää ja asiallista kieltä. Selkeä ja ymmärrettävä kieli on keskeinen osa verkkopalvelun saavutettavuutta kokonaisuutena.

Hankintalaki

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista edellyttää, että ”otetaan huomioon esteettömyys vammaisille käyttäjille sekä kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu”. (71 §)

YK:n Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista tuli Suomessa voimaan kesäkuussa 2016. Sopimuksen 9 Artikla koskee esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Tavoitteena on mm. edistää uusien tieto- ja viestintäteknologioiden ja -järjestelmien, myös internetin, saavutettavuutta vammaisille henkilöille.

Muita ohjeistuksia ja suosituksia

JHS-suositus 190 Julkisten verkkopalvelujen kehittäminen ja suunnittelu