Lainsäädäntö

Piirros, jonka keskellä on lakikirja. Kirjan ympärillä on verkkopalveluihin ja saavutettavuuteen liittyviä symboleja, kuten silmä, korva, nuoli ja äänenvoimakkuuden kuvake.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Verkkopalvelujen saavutettavuuteen ohjaavista laeista kenties yksityiskohtaisin on laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Se toteuttaa EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. Laki koskee etupäässä julkista sektoria.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on uusi laki, joka tulee eduskunnan käsittelyyn todennäköisesti syyskaudella 2018. Hallituksen esitys 60/2018 sisältää myös lain kattavat perustelut.

Julkisen sektorin toimijoiden täytyy alkaa noudattaa lain vaatimuksia siirtymäajan jälkeen. Siirtymäaika on yksi, kaksi tai noin kolme vuotta riippuen verkkopalvelusta.

Lue myös blogikirjoitus ”Mikä ihmeen saavutettavuusdirektiivi?” Celian verkkosivuilta.

Laki nojaa WCAG-ohjeistuksen kriteereihin

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta viittaa eurooppalaiseen standardiin ICT-hankinnoista (EN 301 549). Tässä standardissa taas viitataan kansainvälisen WCAG-ohjeistuksen kriteeristöön. WCAG-kriteerit ovat yksityiskohtaisia ohjeita, jota verkkopalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa tulee noudattaa.

Lue lisää WCAG-ohjeistuksesta

Muut saavutettavuuteen ohjaavat lait

Suomen lainsäädännössä on myös muita lakeja, joissa on saavutettavuuteen liittyviä vaatimuksia ja säädöksiä. Näissä laeissa ei ole yhtä yksiselitteisiä vaatimuksia kuin uudessa laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Nämäkin lait kannattaa kuitenkin muistaa, kun puhutaan saavutettavuuteen ohjaavasta lainsäädännöstä.

Perustuslaki

Perustuslain 6. pykälä yhdenvertaisuudesta toteaa, että ketään ihmistä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan mm. iän tai vammaisuuden perusteella.

Hallintolaki

Hallintolain 9. pykälä määrittelee, että viranomaisen on käytettävä ymmärrettävää, selkeää ja asiallista kieltä. Selkeä ja ymmärrettävä kieli on keskeinen osa verkkopalvelun saavutettavuutta kokonaisuutena.

Hankintalaki

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista edellyttää, että ”otetaan huomioon esteettömyys vammaisille käyttäjille sekä kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu”. (71 §)

YK:n Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista tuli Suomessa voimaan kesäkuussa 2016. Sopimuksen 9 Artikla koskee esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Tavoitteena on mm. edistää uusien tieto- ja viestintäteknologioiden ja -järjestelmien, myös internetin, saavutettavuutta vammaisille henkilöille.

Muita ohjeistuksia ja suosituksia

JHS-suositus 190 Julkisten verkkopalvelujen kehittäminen ja suunnittelu