Sanastoa ja termejä

Saavutettavuuteen liittyvää sanastoa ja termejä

Sanat ja termit on listattu aakkosjärjestyksessä.

A11Y, a11y

Englanninkielinen lyhenne sanasta accessibility eli saavutettavuus. Luku 11 kuvaa lyhenteessä a- ja y-kirjainten välissä olevien kirjainten lukumäärää. Lyhennettä näkee etenkin yhdysvaltalaisten saavutettavuusasiantuntijoiden teksteissä. Ruotsiksi on käytetty samalla tavalla tillgänglighet-sanasta muodostettua lyhennettä t12t.

Accessibility Act, esteettömyysdirektiivi, European Accessibility Act, EAA

EU:n 17.4.2019 hyväksymä direktiivi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista. Direktiivi koskee esimerkiksi verkkokauppaa, lippu- ja pankkiautomaatteja sekä e-kirjoja ja niiden lukulaitteita. Direktiivin vaatimukset on vietävä kansalliseen lainsäädäntöön vuonna 2022 ja vaatimukset tulevat voimaan kesäkuussa 2025.

Alt-teksti, alternative text, vaihtoehtoinen kuvaus, vaihtoehtoinen teksti (myös vaihtoehtokuvaus, vaihtoehtoteksti)

Verkkosisältöjen kuville annettava tekstivastine. Tekstivastineen on tarkoitus antaa riittävästi tietoa kuvan sisällöstä ja funktiosta niille käyttäjille, jotka eivät näe kuvaa. Esimerkiksi näkövammaisten henkilöiden ruudunlukuohjelmat tunnistavat ja lukevat kuvan vaihtoehtoisen kuvauksen. Vaihtoehtoinen kuvaus ei näy kuvassa vaan ainoastaan verkkosivun html-koodissa.

Ohjeet vaihtoehtoisen tekstin kirjoittamiseksi

Apuväline

Laite tai ohjelma, joka helpottaa vammaisen tai toimintarajoitteisen ihmisen elämää ja toimintaa. Apuvälineitä on monenlaisia: esimerkiksi konkreettisia liikkumisen apuvälineitä ovat pyörätuoli, kävelykeppi ja rollaattori, ja digitaalisessa ympäristössä apuvälineitä ovat esimerkiksi ruudunsuurennusohjelmat, ruudunlukuohjelmat, kytkinohjaimet ja silmän liikkeillä ohjattavat kohdistimet. Digitaalisen ympäristön apuvälineistä käytetään usein termiä avustava teknologia.

Lisätietoa apuvälineistä THL:n sivuilla

Avustava teknologia

Verkkoympäristössä käytetty ohjelma tai laite, jonka avulla vammainen tai toimintarajoitteinen henkilö voi käyttää verkkopalvelua. Avustavia teknologioita voivat olla käyttäjän tietokoneeseen asennettavat ohjelmat, esimerkiksi ruudunsuurennus- tai ruudunlukuohjelmat, tai erilliset laitteet, kuten kytkinohjaimet. Nykyisin avustavia teknologioita on jo oletuksena monissa selaimissa ja laitteissa (esimerkiksi Applen mobiililaitteiden VoiceOver-toiminto).

Papunetin saavutettavuussivuilla on paljon lisää tietoa avustavista teknologioista.

CSS

Lyhenne sanoista Cascading Style Sheets eli ”porrastetut tyyliarkit”. CSS:n kautta määritellään verkkosivujen ja -julkaisujen esitystapaa eli käytännössä sitä, miltä verkkosivujen sisältö näyttää käyttäjälle. Esimerkiksi verkkosivun tekstin fontti, fonttikoko ja värit, rivivälit, linkkien ulkoasu ja elementtien asemointi määritellään CSS-tiedostojen kautta. CSS siis kertoo, millaisena verkkosivun sisältö näkyy, ja html-kielellä määritellään sivun sisällön rakenne. CSS-määritelmiä kehittää ja ylläpitää World Wide Web -konsortio.

Daisy, DAISY

Kansainvälinen saavutettava julkaisuformaatti. DAISY on lyhenne sanoista Digital Accessible Information SYstem. Formaatin avulla tuotetaan digitaalisia äänikirjoja siten, että kirjojen selailu ja siirtyminen esimerkiksi luvusta toiseen on helpompaa kuin ns. tavallisissa äänikirjoissa. Celia tuottaa äänikirjat DAISY-formaatissa.

Design for all, Suunnittele kaikille -periaate

Käyttäjäkeskeinen periaate, joka ottaa (verkko)palvelun suunnittelun lähtökohdaksi mahdollisimman kattavan saavutettavuuden sen sijaan, että verkkopalvelusta tehtäisiin mukautettuja versioita erilaisille käyttäjäryhmille. Ajatuksena on se, että erilaiset käyttäjät erilaisine tilanteineen ja tarpeineen otetaan systemaattisesti huomioon jo heti suunnittelun alkuvaiheessa ja tämä lähtökohta pidetään mukana koko suunnittelun ja toteutuksen ajan.

Lisätietoa Design for all -periaatteesta Wikipediassa

EPUB

Digitaalinen julkaisuformaatti, joka perustuu verkkosivujen html- ja CSS-julkaisutekniikkaan ja näitä rikastavaan metadataan. Julkaisujen taitto mm. mukautuu päätelaitteen kokoon ja julkaisuihin on mahdollista liittää ääntä tai videota. EPUB-julkaisut toimivat jo monissa e-kirjojen lukulaitteissa ja sovelluksissa. Uusin EPUB-formaatin versio on EPUB 3. Formaatin on kehittänyt IDPF (International Digital Publishing Forum), joka on sittemmin yhdistynyt World Wide Web -konsortion eli W3C-konsortion kanssa. W3C siis kehittää nykyään myös EPUB-formaattia.

Esteettömyys

Kohteen mahdollisimman helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille. Nykyään termiä käytetään etenkin fyysisestä ympäristöstä. Kun puhutaan verkkopalveluista, käytetään useimmiten sanaa saavutettavuus.

Esteettömyysdirektiivi ks. Accessibility Act

Html, HTML

Merkintäkieli, jolla kuvaillaan verkkosivun sisällön rakenne. Html on lyhenne sanoista Hypertext Markup Language. Html on tarkkaan standardisoitu, ja standardia ylläpitää ja kehittää W3C-konsortio. Html-kieli perustuu pitkälti tunnisteisiin eli tageihin, joilla määritellään sivun erilaiset elementit, kuten leipäteksti, otsikot, luettelot ja kuvat. Verkkosivulla täytyy olla käytetty html-kieltä standardin mukaisesti ja virheettömästi, jotta sisältö näkyy oikein eri selaimilla ja laitteilla ja toimii myös avustavilla teknologioilla.

IAAP

Kansainvälinen saavutettavuusasiantuntijoiden järjestö, lyhenne sanoista International Association of Accessibility Professionals. IAAP tuottaa tietoa ja koulutusmateriaaleja jäsentensä käyttöön. Lisäksi IAAP on suunnitellut saavutettavuuden asiantuntijoiden osaamisen esiintuomiseksi sertifikaatteja. Sertifikaatin saamista varten pitää läpäistä kokeet, joita voi suorittaa myös Suomessa kumppanien tiloissa.

IAAPin sivut englanniksi

IDPF

Digitaalisen julkaisuteollisuuden kansainvälinen järjestö, International Digital Publishing Forum, joka vastasi mm. EPUB-standardista. IDPF toimi vuosina 1999-2016. Vuoden 2017 alussa IDPF yhdistyi W3C:n kanssa. Nykyisin W3C vastaa EPUB-standardeista.

JAWS

JAWS (Jobs Access With Speech) on yksi suosituimmista ruudunlukuohjelmista Windows-käyttöjärjestelmälle. JAWS on maksullinen ohjelma. Viime vuosina JAWSin käyttäjien osuus on laskenut ruudunlukuohjelmien käyttäjissä ja ilmaisen avoimen lähdekoodin ohjelman NVDA:n suosio on kasvanut.
Lähde: WebAIM.orgin ruudunlukuohjelmakyselyn tulokset vuodelta 2017 (englanninkielinen)

Kognitiivinen saavutettavuus, sisällön saavutettavuus

Saavutettavuuden osa-alue, joka keskittyy verkkosisällön saavutettavuuteen ymmärrettävyyden näkökulmasta. Onko tekstisisältö helposti hahmotettavaa, ymmärrettävää ja loogisesti jaoteltua? Tarjotaanko tietoa tekstin lisäksi myös kuvina, videoina tai äänenä? Löytyykö tarvittava tieto tai toiminto helposti? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä sisällön saavutettavuudessa.

Käytettävyys

Käytettävyys tarkoittaa sitä, kuinka hyvin verkkopalvelun toimintoja voidaan käyttää haluttuun tarkoitukseen. Käytettävyyden käsitteen avulla määritellään, kuinka helppoa ja tehokasta palvelua on käyttää. Käytettävyydelle on olemassa paljon erilaisia määrällisiä ja laadullisia mittareita, ja sitä on tutkittu paljon. Käytettävyys voidaan nähdä osana saavutettavuutta, mutta joidenkin näkemysten mukaan saavutettavuus taas kuuluisi käytettävyyteen. Joka tapauksessa käytettävyys ja saavutettavuus liittyvät toisiinsa. Molemmat edustavat käyttäjäkeskeistä suunnittelua.

NVDA

NVDA, NonVisual Desktop Access, on ilmainen, avoimen lähdekoodin ruudunlukuohjelma Windows-käyttöjärjestelmälle. Se sisältää myös suomenkielisen koneäänen, joten NVDA:n avulla voi kokeilla, miten näkövammaisen käyttäjän ruudunlukuohjelma lukee verkkosivun sisältöä. Esimerkiksi YouTubesta löytyy lisäksi demovideoita NVDA:n käytöstä.

Lisätietoa NVDA:sta ja asennuslinkki (englanniksi)

Pistenäyttö

Pistenäyttö tai pistekirjoitusnäyttö on tietokoneeseen liitettävä laite, jota käytetään ruudunlukuohjelman kanssa. Pistenäyttö muuntaa ruudulla olevaa tekstiä pistekirjoitukseksi. Pistenäyttö on kallis apuväline ja käytössä vain harvoilla näkövammaisilla henkilöillä.

Puhesyntetisaattori

Tietokoneohjelma tai laite, joka muuntaa tekstin koneääneksi. Puhesyntetisaattoria käytetään usein ruudunlukuohjelman kanssa, jolloin ruudunlukuohjelma välittää näytöllä olevan tekstin puhesyntetisaattorille, joka tuottaa kuultavan äänen.

Ruudunlukuohjelma, ruudunlukija, näytönlukuohjelma

Ohjelma, joka tutkii tietokoneen näytön sisältämää tekstiä sekä siihen liittyviä rakenteen merkkauksia ja välittää niistä tietoa äänenä tai pistekirjoituksena. Ruudunlukuohjelmaa käytetään puhesyntetisaattorin ja/tai pistekirjoitusnäytön kanssa.

Ruudunlukuohjelman avulla näkövammaisten ja muut lukemisesteiset henkilöt voivat käyttää verkkosivuja. Ruudunlukuohjelma välittää tietoa html-koodin avulla. Yleisiä ruudunlukuohjelmia Windows-käyttöjärjestelmään ovat avoimen lähdekoodin ilmainen NVDA ja maksullinen JAWS.

Ruudunsuurennusohjelma

Heikkonäköisten ihmisten käyttämä apuväline, ohjelma, joka suurentaa näytöllä näkyvän sisällön käyttäjän valinnan mukaan. Suurennusohjelma voi suurentaa näytön sisältöä jopa 64-kertaiseksi, jolloin näytöllä näkyy esimerkiksi vain kirjain tai pari kerrallaan. Zoomtext ja Supernova ovat yleisesti käytettyjä suurennusohjelmia.

Saavutettavuus

Verkkopalvelun käytettävyyttä, helppokäyttöisyyttä, ymmärrettävyyttä ja selkeyttä korostava näkökulma palvelun suunnitteluun, tuottamiseen, ylläpitoon ja päivittämiseen. Saavutettavuus myös kiinnittää näkökulman erilaisiin käyttäjiin ja käyttötilanteisiin: saavutettavaa verkkopalvelua voivat käyttää kaikenlaiset käyttäjät kaikissa tilanteissa myös erilaisista vammoista tai toimintarajoitteista huolimatta. Saavutettavuuden voi ajatella koostuvan kolmesta osa-alueesta:

  • teknisestä saavutettavuudesta, joka varmistaa, että verkkopalvelua voi ylipäänsä käyttää esimerkiksi erilaisilla apuvälineillä
  • sisällön saavutettavuudesta, joka parantaa verkkosisältöjen ymmärrettävyyttä ja selkeyttä sekä
  • helppokäyttöisyydestä eli siitä, että verkkopalvelussa on helppoa ja intuitiivista navigoida ja suorittaa erilaisia toimintoja.

Saavutettavuusdirektiivi

EU-direktiivi, joka hyväksyttiin joulukuussa 2016. Direktiivin vaatimukset sisältyvät lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Direktiivi velvoittaa EU:n jäsenvaltioiden julkista sektoria tekemään verkkopalveluistaan ja verkkosisällöistään saavutettavia ja perustuu käytännössä WCAG 2.1-ohjeistuksen kriteerien tasoihin A ja AA. Uusia verkkosivustoja saavutettavuusdirektiivi koskee 23.9.2019 alkaen. Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen on täytettävä vaatimukset 23.9.2020 alkaen.

Saavutettavuusseloste

Seloste, joka jokaisen julkisen toimijan on liitettävä verkkopalveluihin, kun saavutettavuusdirektiivi heidän kohdaltaan astuu voimaan. Selosteessa kuvataan verkkopalvelun saavutettavuuden tila ja kerrotaan mahdolliset toiminnot tai osat, jotka eivät ole saavutettavia. Valvovan viranomaisen Etelä-Suomen Aluehallintoviraston sivuilla on työkalu saavutettavuusselosteen tekemiseen.

Saavutettavuustestaus

Testaus, jossa testataan palvelun tai tiedoston saavutettavuutta tarkistusohjelmien avulla sekä käyttämällä erilaisia apuvälineitä. Tavoitteena on selvittää noudattaako testattava kohde saavutettavuusvaatimuksia. Verkkopalvelujen saavutettavuustestauksissa on tärkeää se, että testausta tekevät käyttäjät, jotka hallitsevat avustavia teknologioita.

TalkBack, Android Accessibility Suite

Android-laitteiden (esim. Samsungin ja Honorin) sisäänrakennettu ruudunlukuohjelma. Aiemmin ohjelma oli nimeltään TalkBack. Nykyään ohjelma on osa Android Accessibility Suite -pakettia, johon on yhdistetty TalkBack, Switch Access -kytkinohjainohjelma ja Teksti puhuttuna -palvelu.

Lisätietoa Android Accessibility Suitesta suomeksi

TTS, Text-to-speech, tekstistä puheeksi

Tekstistä puheeksi -synteesi muuntaa kirjoitetun tekstin puheeksi.

Vaihtoehtoinen teksti, vaihtoehtoinen kuvaus

Ks. alt-teksti

VoiceOver

Mac-käyttöjärjestelmään integroitu ruudunlukuohjelma.

W3C

Lyhenne sanoista World Wide Web Consortium. W3C on kansainvälinen konsortio, joka ylläpitää ja kehittää verkkojulkaisujen ja -sisältöjen standardeja ja suosituksia. W3C vastaa mm. html- ja CSS-standardeista sekä WCAG-saavutettavuusohjeistuksesta. Konsortion jäsenenä on iso määrä yhteisöjä ja yrityksiä ympäri maailman.

W3C:n sivut englanniksi

WAI-ARIA

Lyhenne sanoista Web Accessibility Initiative – Accessible Rich Internet Applications. W3C:n kehittämä standardi, jolla erityisesti dynaamisten verkkosisältöjen ja verkkopalvelujen toiminnallisuuksien saavutettavuutta voi parantaa. ARIA on html-kieltä täydentävä merkintästandardi.

Lisätietoa ja ohjeita WAI-ARIAn käytöstä Mozillan sivuilla web-kehittäjille (englanniksi)

WCAG (2.0, 2.1)

Kansainvälinen verkkosisältöjen saavutettavuusohjeistus, jonka versio 2.0 on viimeisin suomeksi käännetty versio. Ohjeistusta ylläpitää ja kehittää W3C-konsortio. Uusin WCAG 2.1 -suositus on hyväksytty kesäkuussa 2018. Monen maan verkkopalvelujen saavutettavuuteen ohjaava lainsäädäntö nojaa WCAG-kriteeristöön.

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet WCAG 2.1